Kategoria: dla Uchodźców

Infolinia NFZ

Szanowni Państwo,

Od 21 marca 2022 roku konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 – informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach.

Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі

Лікарі та лікарі-стоматологи: ми розрізняємо три способи подання заявки на отримання згоди міністра охорони здоров’я на роботу в Польщі, залежно від Вашої освіти, знання польської мови та наявних документів:

Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Lekarze i Lekarze Dentyści: Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego
i posiadanych dokumentów:

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w aktualnym stanie prawnym postępowanie nostryfikacyjne prowadzi polska uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. W odniesieniu do Ukrainy ww. nostryfikacja może obejmować tylko dyplomy ukończenia studiów wyższych I i II stopnia uzyskane na Ukrainie a więc bakaławr, magistr.Jeśli chodzi o te ukraińskie dyplomy osoba powinna się kontaktować w celu ich nostryfikacji z Wydziałami Nauk o Zdrowiu na polskich uczelniach medycznych.

Postępowanie nostryfikacyjne reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881). Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wniosek do ww. wybranej uczelni. Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą oraz dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów oraz  świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ta została przyjęta na studia oraz oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą. Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni.  W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Następnie pielęgniarce, położnej zostaje wydane odpowiednie zaświadczenie.

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnioskodawca musi uiścić opłatę. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące powyższych kwestii pielęgniarka, położna może uzyskać w uczelni wyższej, która przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne.

Jeżeli proces nostryfikacji zakończy się pomyślnie pielęgniarka, położna otrzymuje zaświadczenie z polskiej uczelni o uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej jej dyplomu ukończenia studiów pielęgniarskich, położniczych za granicą za równoważny z dyplomem ukończenia polskich studiów pielęgniarskich lub położniczych i odpowiednim tytułem zawodowym. Następnie osoba ta powinna się skontaktować z okręgową radą pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na przyszłe miejsce wykonywania zawodu w ceku uzyskania dalszych informacji.

Z uwagi na brzmienie aktualnych przepisów prawa brak jest natomiast możliwości przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2021r. poz. 479 ze zm.) cudzoziemcom posiadającym uzyskane w innym państwie (np. na Ukrainie) świadectwo lub dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej pielęgniarskiej, szkoły położnych.

Jeśli chodzi o przyspieszoną ścieżkę dopuszczenia do pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej należy wskazać, iż aktualnie jest to możliwe w oparciu o regulacje zawarte w art. 35a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Jest to aktualnie alternatywna ścieżka uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej dla osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu pielęgniarskiego, położnej czy zdania egzaminu z języka polskiego.   Tryb ten kończy się uzyskaniem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w konkretnym podmiocie wykonującym działalność leczniczą albo uzyskaniem warunkowego PWZ pielęgniarki lub położnej które uprawnia do wykonywania zawodu co do zasady tylko w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Ww. prawa wykonywania zawodu są wydawane na okres 5 lat.. Aby ubiegać się o przyznanie ww. PWZ niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej którą udziela Minister Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej. Poniżej przekazujemy link do strony www, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w powyższej kwestii, w tym warunków jakie należy spełnić:

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Інформація

Повідомляємо, що в нинішньому правовому статусі процедуру нострифікації проводить польський університет з науковою категорією A+, A або B+ у дисципліні, якої стосується заявка. Щодо України, то вищезгадана нострифікація може включати лише дипломи закінчення університету І та І ступеня, отримані в Україні, а отже бакалавр, магістр. Якщо йде мова про такі українські дипломи, то для їх нострифікації особа має звернутися до Факультетів медичних наук польських медичних університетів.

Informacje z ICN ze specjalnego seminarium internetowego z europejskimi liderami pielęgniarek, które zgromadziły grupy pielęgniarskie w celu omówienia kryzysu na Ukrainie.

https://www.icn.ch/news/nursesforpeace-ukrainian-nurses-tell-international-council-nurses-mounting-humanitarian-crisis?fbclid=IwAR3aYYD-I1rLvY3TEDVAF0iDeDsR_Q3o_8wGiYpdSwoX7gRUK4AzXTgVkCY

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) zorganizowała wczoraj specjalne seminarium internetowe z europejskimi liderami pielęgniarek, które zgromadziły grupy pielęgniarskie w celu omówienia kryzysu na Ukrainie. Kilka ukraińskich liderów pielęgniarek dołączyło do spotkania z piwnic swoich szpitali. Uczestnicy wyrazili solidarność i wsparcie dla pielęgniarek i mieszkańców Ukrainy w przesłaniu jedności od pielęgniarek z całego świata.

Chcesz pracować w Polsce jako pielęgniarka, położna?

Sprawdź co należy zrobić na: https://nipip.pl/solidarni-z-ukraina/

Zasilane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén