W dniu 21 stycznia 2021 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2020 roku, które wyniosło 5.655,43 zł. Zgodnie z powyższym, w 2021r. obowiązują nowe wysokości opłat.

W dniu w dniu 20 stycznia 2023 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2022 roku, które wyniosło 6 965,84 zł.

Zgodnie z powyższym, w 2023 r. obowiązują nowe wysokości opłat.

  1. Wysokość  składki członkowskiej dla pielęgniarek, położnych:
    zgodnie z uchwałą 18 i 22 tekst jednolity VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej  oraz zasad jej podziału  w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych –  wynosi 52,24 zł.
  2. Wysokość opłaty za  wpis do rejestru (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, (tj. Dz. U. 2022r., poz. 633 ze zm.), podlega opłacie, wynoszącej – 134,00 zł w przypadku praktyki zawodowej (2 %).
  3. Wysokość opłaty za wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 % –  wynosi 67,00 zł.
  4. Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych (art. 76 ust.5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (tj. Dz.U. 2022r., poz. 2702) – wynosi 400,00 zł
  5. Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi  wymaganiami wynikającymi z przepisów  UE stanowiąca  opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) obowiązującego w roku wydania zaświadczenia  – wynosi 104,70 zł

Elżbieta Gajowniczek

Skarbnik ORPiP
w Jeleniej Górze

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:

Santander Bank Polska o/Jelenia Góra
05 1090 1926 0000 0005 1400 5081

Z podaniem w tytule przelewu: Imię i Nazwiskonr Prawa Wykonywania Zawodu, okres za jaki opłacana jest składka

Przykładowy opis przelewu:
„KOWALSKA ANNA, XXXXXXXP (rzeczywisty nr PWZ), składka za styczeń 2019”

lub w kasie OIPiP w Jeleniej Górze 

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01.07.2011r.(Dz. U. Nr 174 poz. 1038) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).

Skarbnik ORPIP w Jeleniej Górze

Elżbieta Gajowniczek

Materiały do pobrania: