Uwaga: ostatnia aktualizacja ustaw – 08.08.2019r

 1. o zawodach pielęgniarki i położnej |Dokument
 2. o samorządzie pielęgniarek i położnych |Dokument
 3. o działalności leczniczej |Dokument
 4. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży  |Dokument
 5. o publicznej służbie krwi |Dokument
 6. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych |Dokument
 7. o państwowym ratownictwie medycznym |Dokument
 8. o służbie medycyny pracy |Dokument
 9. o ochronie zdrowia psychicznego |Dokument
 10. o państwowej inspekcji pracy |Dokument
 11. o związkach zawodowych |Dokument
 12. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych |Dokument
 13. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji |Dokument
 14. o swobodzie działalności gospodarczej |Dokument
 15. prawo o szkolnictwie wyższym |Dokument
 16. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń |Dokument
 17. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi |Dokument
 18. o przeciwdziałaniu narkomanii |Dokument
 19. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |Dokument
 20. o pomocy społecznej |Dokument
 21. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta |Dokument
 22. o konsultantach w ochronie zdrowia |Dokument
 23. o systemie powiadamiania ratunkowego |Dokument
 24. o systemie informacji w ochronie zdrowia |Dokument
 25. kodeks pracy |Dokument
 26. kodeks cywilny |Dokument
 27. kodeks spółek handlowych |Dokument
 28. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych |Dokument
 29. o zdrowiu publicznym |Dokument
 30. o podstawowej opiece zdrowotnej |Dokument
 31. o ochronie danych osobowych |Dokument